សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 2 មេសា 1933 ច្បាប់លេខ 2135 លើការសាងសង់ខ្សែសាខាElazığនេះត្រូវបានចេញ

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត


ច្បាប់ 2 ខែមេសា 1933 ច្បាប់លេខ 2135 ស្តីពីការស្ថាបនាខ្សែសាខាElazığıត្រូវបានចេញអោយ។


ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់