3 ។ យើងមិនមានចំណង់ខ្លាំងក្នុងការហោះហើរពីព្រលានយន្តហោះនោះទេ

  1. យើងមិនចង់ហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានឡើយ។ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ Pegasus Airlines និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលSertaç Haybat បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងព្រលានយន្តហោះទីបី។
    អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ Pegasus Airlines និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខSertaç Haybat បាននិយាយថាអាកាសយានដ្ឋានថ្មីដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅអ៊ីស្តង់ប៊ុលគឺជាការចាំបាច់។ X យើងមានឆ្នាំ 4-5 ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានថ្មីទេ។
    លោកSertaç Haybat អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Pegasus Airlines ដែលបានចូលរួមក្នុងការហោះហើរជាលើកដំបូងរបស់យន្តហោះAslıhan Boeing 50-737 របស់ក្រុមហ៊ុន Pegasus ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ 800 របស់ក្រុមហ៊ុន Pegasus Airlines បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនិងគោលដៅថ្មីនិងបានឆ្លើយសំណួរពីអ្នកសារព័ត៌មាន។
    លោកSertaç Haybat អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Pegasus Airlines ដែលបានសម្តែងមតិរបស់គាត់អំពីព្រលានយន្តហោះថ្មីដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅអ៊ីស្តង់ប៊ុលបាននិយាយថា "ខ្ញុំគិតថាព្រលានយន្តហោះទីបីដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅអ៊ីស្តង់ប៊ុលគឺជាគម្រោងត្រឹមត្រូវ។ ទីក្រុងដ៏ធំដូចទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលត្រូវការគម្រោងនេះ។ ប៉ុន្តែខណៈដែលពួកគេនិយាយថាវានឹងក្លាយជាព្រលានយន្តហោះទី 2 មិនមែនអាកាសយានដ្ឋានទីបីនោះទេ។ ពីព្រោះពួកគេនឹងបិទព្រលានយន្តហោះ Ataturk ។ ដូច្នេះអាកាសយានដ្ឋានទីបីគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការបិទអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk គឺខុស។ ប៊ូតុងនេះត្រូវបានចុចដើម្បីបង្កើតផ្លូវរត់ទីពីរនៅក្នុង Sabiha Gökçen។
    ផ្លូវរត់ទីពីរដែលនឹងត្រូវសាងសង់នៅអាកាសយានដ្ឋាន Sabiha Gökçenគឺមានតម្លៃជាងយន្តហោះចំនួន 3 នៅអាកាសយានដ្ឋានAtatürk។ វាឆាប់ពេកក្នុងការសម្រេចចិត្តហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានថ្មី។ ដោយសារតែវាត្រូវបានគេនិយាយថា 4-5 មានរយៈពេលសាងសង់មួយដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំ។ បន្ទាប់មកយើងអាចសម្រេចចិត្ត។ ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានថ្មីទេ។ យើងបានជ្រើសយកអាកាសយានដ្ឋាន Sabiha Gökçenជាមជ្ឈមណ្ឌលហើយយើងមិនគិតថាយើងនឹងជ្រើសរើសព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះទេ "។


ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់