ទូទៅ

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 8 ឧសភា 1944 Amasya Celtek Mine បានកើនឡើងធ្យូងថ្ម Tarih

សព្វថ្ងៃនេះ 8 ឧសភា 1944 Amasya Celtek Mine ត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅផ្លូវដែករបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កើនតម្រូវការធ្យូងថ្ម។ ស្ថានីយ Kurtalan ត្រូវបានបើក។