ទូទៅ

លោក Raysever កំណាព្យ

ប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាក្បាលរថភ្លើងនៅលើផ្លូវដែកទេរទេះដឹកទំនិញមិនសមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលពួកគេសមនឹងទទួលនោះទេ។

ទូទៅ

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 28 ឧសភា 1857 Izmir-Aydin សម្បទានផ្លូវBugün

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ 28 May ឧទាន 1857 Izmir-Aydin ដោយក្រុមចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនផ្លូវរថភ្លើង Izmir-Aydin ត្រូវបានបង្កើតឡើង។