សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 14 ខែតុលា 1941 Uzunköprüជាមួយ Svilingrad ...

ផ្លូវដែក
ផ្លូវដែក

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
14 October 1941 ស្ថានីយ៍រវាងUzunköprüនិង Svilingrad ត្រូវបានផ្ទេរទៅផ្លូវដែករដ្ឋ។

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីផ្លូវដែក។

អំពី Levent Elmastaş។
RayHaber កម្មវិធីនិពន្ធ

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់