ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: ក្រុមហ៊ុន 8 Ksım 1874 ក្រុមហ៊ុនអាហ្គូហ្សី

ផ្លូវដែក
ផ្លូវដែក

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
8 ធ្នូ 1874 ក្រុមហ៊ុន Agop Azarian បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ចប់ខែ 12 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសាងសង់ខ្សែ Belova-Sofia ។

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីផ្លូវដែក។

អំពី Levent Elmastaş។
RayHaber កម្មវិធីនិពន្ធ

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់