ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 10 ខែវិច្ឆិកា 1923 Anatolian Railways

10 kasim 1923 Anatolian Railways
10 kasim 1923 Anatolian Railways

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
10 November 1923 កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ Huguenin និង Nafia Mukhtar ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅលើផ្លូវដែក Anatolian ។

ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់