ម៉ោងទ្រីនិងទ្រីម៉ោងធីម

konya tram ផែនទី konya ត្រាពេលវេលាឈ្មោះស្ថានីយ៍និងកាលវិភាគលា។
konya tram ផែនទី konya ត្រាពេលវេលាឈ្មោះស្ថានីយ៍និងកាលវិភាគលា។

ម៉ោងធីមធៀមៈយើងបានបង្កើតផែនទីប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនិងគមនាគមន៍សម្រាប់អ្នកដោយធ្វើការសិក្សាលម្អិតសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនិងផែនទីដឹកជញ្ជូន។ ខ្សែរថភ្លើង Konya, DUdUr ខ្សែរមួយនៅក្នុងទីក្រុង Konya, តួកគីនោះទេ។ ខ្សែរថភ្លើង Konya Nostalgic ដំបូងបង្អស់ 15 ត្រូវបានបើកនៅខែមេសា 1992 ។ ប្រព័ន្ធ 41,1 គីឡូម៉ែត្រ ពីរជួរ។ ve 44 ស្ថានីយ៍។ ការស្ថាបនាផ្លូវដែកក្រោមដីដែលគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនឹងចាប់ផ្តើមឆាប់ៗនេះ។

Konya ត្រាំប្រតិបត្តិការពេលថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការនិងចុងសប្តាហ៍) រវាង 06: 00 - 12: 00 និងមានជើងហោះហើរពេលយប់នៅតាមដងដូចខាងក្រោមៈ

នាយកដ្ឋានពេលវេលាទ្រីភាពយប់

បរិវេណសាលា OTOGAR ALAADDIN OTOGAR
EXIT ALAADDIN EXIT បរិវេណសាលា
00: 40 00: 55 01: 20 01: 45
01: 40 01: 55 02: 20 02: 45
02: 40 02: 55 03: 20 03: 45
03: 40 03: 55 04: 20 04: 45
04: 40 04: 55 05: 20 05: 45
05: 15 05: 30 06: 00 06: 25

CAMPUS ALAADDIN IN-WEEK TRAM TARIFF

បរិវេណសាលា OTOGAR ALAADDIN បរិវេណសាលា OTOGAR ALAADDIN បរិវេណសាលា OTOGAR ALAADDIN
EXIT ការផ្លាស់ប្តូរ ត្រឡប់មកវិញ EXIT ការផ្លាស់ប្តូរ ត្រឡប់មកវិញ EXIT ការផ្លាស់ប្តូរ ត្រឡប់មកវិញ
, ទេសចរណ៍ធំតូច 05: 42 06: 12 11: 06 11: 26 11: 56 16: 45 17: 05 17: 35
, ទេសចរណ៍ធំតូច 05: 52 06: 22 11: 13 11: 33 12: 03 16: 50 17: 10 17: 40
, ទេសចរណ៍ធំតូច 06: 00 06: 30 11: 20 11: 40 12: 10 16: 55 17: 15 17: 45
05: 50 06: 10 06: 40 11: 27 11: 47 12: 17 17: 00 17: 20 17: 50
05: 56 06: 16 06: 46 11: 34 11: 54 12: 24 17: 06 17: 26 17: 56
06: 02 06: 22 06: 52 11: 41 12: 01 12: 31 17: 12 17: 32 18: 02
06: 08 06: 28 06: 58 11: 48 12: 08 12: 38 17: 18 17: 38 18: 08
06: 14 06: 34 07: 04 11: 55 12: 15 12: 45 17: 24 17: 44 18: 14
06: 20 06: 40 07: 10 12: 02 12: 22 12: 52 17: 30 17: 50 18: 20
06: 25 06: 45 07: 15 12: 09 12: 29 12: 59 17: 36 17: 56 18: 26
06: 30 06: 50 07: 20 12: 16 12: 36 13: 06 17: 42 18: 02 18: 32
06: 34 06: 54 07: 24 12: 23 12: 43 13: 13 17: 48 18: 08 18: 38
06: 39 06: 59 07: 29 12: 30 12: 50 13: 20 17: 54 18: 14 18: 44
06: 43 07: 03 07: 33 12: 36 12: 56 13: 26 18: 00 18: 20 18: 50
06: 48 07: 08 07: 38 12: 42 13: 02 13: 32 18: 06 18: 26 18: 56
06: 52 07: 12 07: 42 12: 48 13: 08 13: 38 18: 12 18: 32 19: 02
06: 57 07: 17 07: 47 12: 54 13: 14 13: 44 18: 18 18: 38 19: 08
07: 01 07: 21 07: 51 13: 00 13: 20 13: 50 18: 24 18: 44 19: 14
07: 06 07: 26 07: 56 13: 06 13: 26 13: 56 18: 30 18: 50 19: 20
07: 10 07: 30 08: 00 13: 12 13: 32 14: 02 18: 36 18: 56 19: 26
07: 15 07: 35 08: 05 13: 18 13: 38 14: 08 18: 42 19: 02 19: 32
07: 20 07: 40 08: 10 13: 24 13: 44 14: 14 18: 48 19: 08 19: 38
07: 25 07: 45 08: 15 13: 30 13: 50 14: 20 18: 54 19: 14 19: 44
07: 30 07: 50 08: 20 13: 36 13: 56 14: 26 19: 00 19: 20 19: 50
07: 35 07: 55 08: 25 13: 42 14: 02 14: 32 19: 07 19: 27 19: 57
07: 40 08: 00 08: 30 13: 48 14: 08 14: 38 19: 14 19: 34 20: 04
07: 45 08: 05 08: 35 13: 54 14: 14 14: 44 19: 21 19: 41 20: 11
07: 50 08: 10 08: 40 14: 00 14: 20 14: 50 19: 28 19: 48 20: 18
07: 56 08: 16 08: 46 14: 06 14: 26 14: 56 19: 35 19: 55 20: 25
08: 02 08: 22 08: 52 14: 12 14: 32 15: 02 19: 42 20: 02 20: 32
08: 08 08: 28 08: 58 14: 18 14: 38 15: 08 19: 49 20: 09 20: 39
08: 14 08: 34 09: 04 14: 24 14: 44 15: 14 19: 56 20: 16 20: 46
08: 20 08: 40 09: 10 14: 30 14: 50 15: 20 20: 03 20: 23 20: 53
08: 26 08: 46 09: 16 14: 36 14: 56 15: 26 20: 10 20: 30 21: 00
08: 32 08: 52 09: 22 14: 42 15: 02 15: 32 20: 17 20: 37 21: 07
08: 39 08: 59 09: 29 14: 48 15: 08 15: 38 20: 24 20: 44 21: 14
08: 46 09: 06 09: 36 14: 54 15: 14 15: 44 20: 31 20: 51 21: 21
08: 53 09: 13 09: 43 15: 00 15: 20 15: 50 20: 38 20: 58 21: 28
09: 00 09: 20 09: 50 15: 06 15: 26 15: 56 20: 48 21: 08 21: 38
09: 07 09: 27 09: 57 15: 12 15: 32 16: 02 21: 00 21: 20 21: 50
09: 14 09: 34 10: 04 15: 18 15: 38 16: 08 21: 12 21: 32 22: 02
09: 21 09: 41 10: 11 15: 24 15: 44 16: 14 21: 24 21: 44 22: 14
09: 28 09: 48 10: 18 15: 30 15: 50 16: 20 21: 36 21: 56 22: 26
09: 35 09: 55 10: 25 15: 36 15: 56 16: 26 21: 48 22: 08 22: 38
09: 42 10: 02 10: 32 15: 42 16: 02 16: 32 22: 00 22: 20 22: 50
09: 49 10: 09 10: 39 15: 48 16: 08 16: 38 22: 12 22: 32 23: 02
09: 56 10: 16 10: 46 15: 54 16: 14 16: 44 22: 24 22: 44 23: 14
10: 03 10: 23 10: 53 16: 00 16: 20 16: 50 22: 36 22: 56 23: 26
10: 10 10: 30 11: 00 16: 05 16: 25 16: 55 22: 48 23: 08 23: 38
10: 17 10: 37 11: 07 16: 10 16: 30 17: 00 23: 00 23: 20 23: 50
10: 24 10: 44 11: 14 16: 15 16: 35 17: 05 23: 15 23: 35 00: 05
10: 31 10: 51 11: 21 16: 20 16: 40 17: 10 23: 30 23: 50 00: 20
10: 38 10: 58 11: 28 16: 25 16: 45 17: 15 23: 45 00: 05 00: 35
10: 45 11: 05 11: 35 16: 30 16: 50 17: 20
10: 52 11: 12 11: 42 16: 35 16: 55 17: 25
10: 59 11: 19 11: 49 16: 40 17: 00 17: 30

ចប់ខេមផេអាល់ដាឌុនចុងសប្តាហ៍

បរិវេណសាលា OTOGAR ALAADDIN បរិវេណសាលា OTOGAR ALAADDIN បរិវេណសាលា OTOGAR ALAADDIN
EXIT ការផ្លាស់ប្តូរ ត្រឡប់មកវិញ EXIT ការផ្លាស់ប្តូរ ត្រឡប់មកវិញ EXIT ការផ្លាស់ប្តូរ ត្រឡប់មកវិញ
, ទេសចរណ៍ធំតូច 05: 42 06: 17 11: 04 11: 23 11: 58 16: 46 17: 05 17: 40
, ទេសចរណ៍ធំតូច 05: 52 06: 27 11: 11 11: 30 12: 05 16: 52 17: 11 17: 46
, ទេសចរណ៍ធំតូច 06: 00 06: 35 11: 18 11: 37 12: 12 16: 58 17: 17 17: 52
05: 50 06: 09 06: 44 11: 25 11: 44 12: 19 17: 04 17: 23 17: 58
05: 57 06: 16 06: 51 11: 32 11: 51 12: 26 17: 10 17: 29 18: 04
06: 04 06: 23 06: 58 11: 39 11: 58 12: 33 17: 17 17: 36 18: 11
06: 11 06: 30 07: 05 11: 46 12: 05 12: 40 17: 24 17: 43 18: 18
06: 18 06: 37 07: 12 11: 53 12: 12 12: 47 17: 31 17: 50 18: 25
06: 25 06: 44 07: 19 12: 00 12: 19 12: 54 17: 38 17: 57 18: 32
06: 31 06: 50 07: 25 12: 07 12: 26 13: 01 17: 45 18: 04 18: 39
06: 37 06: 56 07: 31 12: 14 12: 33 13: 08 17: 52 18: 11 18: 46
06: 43 07: 02 07: 37 12: 21 12: 40 13: 15 17: 59 18: 18 18: 53
06: 49 07: 08 07: 43 12: 28 12: 47 13: 22 18: 06 18: 25 19: 00
06: 55 07: 14 07: 49 12: 35 12: 54 13: 29 18: 13 18: 32 19: 07
07: 01 07: 20 07: 55 12: 42 13: 01 13: 36 18: 20 18: 39 19: 14
07: 07 07: 26 08: 01 12: 49 13: 08 13: 43 18: 27 18: 46 19: 21
07: 13 07: 32 08: 07 12: 56 13: 15 13: 50 18: 34 18: 53 19: 28
07: 19 07: 38 08: 13 13: 03 13: 22 13: 57 18: 41 19: 00 19: 35
07: 25 07: 44 08: 19 13: 10 13: 29 14: 04 18: 48 19: 07 19: 42
07: 31 07: 50 08: 25 13: 17 13: 36 14: 11 18: 55 19: 14 19: 49
07: 37 07: 56 08: 31 13: 24 13: 43 14: 18 19: 02 19: 21 19: 56
07: 43 08: 02 08: 37 13: 31 13: 50 14: 25 19: 09 19: 28 20: 03
07: 49 08: 08 08: 43 13: 38 13: 57 14: 32 19: 16 19: 35 20: 10
07: 55 08: 14 08: 49 13: 45 14: 04 14: 39 19: 23 19: 42 20: 17
08: 02 08: 21 08: 56 13: 52 14: 11 14: 46 19: 30 19: 49 20: 24
08: 09 08: 28 09: 03 13: 59 14: 18 14: 53 19: 40 19: 59 20: 34
08: 16 08: 35 09: 10 14: 06 14: 25 15: 00 19: 50 20: 09 20: 44
08: 23 08: 42 09: 17 14: 13 14: 32 15: 07 20: 00 20: 19 20: 54
08: 30 08: 49 09: 24 14: 20 14: 39 15: 14 20: 10 20: 29 21: 04
08: 37 08: 56 09: 31 14: 27 14: 46 15: 21 20: 20 20: 39 21: 14
08: 44 09: 03 09: 38 14: 34 14: 53 15: 28 20: 30 20: 49 21: 24
08: 51 09: 10 09: 45 14: 41 15: 00 15: 35 20: 45 21: 04 21: 39
08: 58 09: 17 09: 52 14: 48 15: 07 15: 42 21: 00 21: 19 21: 54
09: 05 09: 24 09: 59 14: 55 15: 14 15: 49 21: 15 21: 34 22: 09
09: 12 09: 31 10: 06 15: 02 15: 21 15: 56 21: 30 21: 49 22: 24
09: 19 09: 38 10: 13 15: 09 15: 28 16: 03 21: 45 22: 04 22: 39
09: 26 09: 45 10: 20 15: 16 15: 35 16: 10 22: 00 22: 19 22: 54
09: 33 09: 52 10: 27 15: 23 15: 42 16: 17 22: 15 22: 34 23: 09
09: 40 09: 59 10: 34 15: 30 15: 49 16: 24 22: 30 22: 49 23: 24
09: 47 10: 06 10: 41 15: 37 15: 56 16: 31 22: 45 23: 04 23: 39
09: 54 10: 13 10: 48 15: 44 16: 03 16: 38 23: 00 23: 19 23: 54
10: 01 10: 20 10: 55 15: 51 16: 10 16: 45 23: 15 23: 34 00: 09
10: 08 10: 27 11: 02 15: 58 16: 17 16: 52 23: 30 23: 49 00: 24
10: 15 10: 34 11: 09 16: 04 16: 23 16: 58 23: 45 00: 04 00: 39
10: 22 10: 41 11: 16 16: 10 16: 29 17: 04
10: 29 10: 48 11: 23 16: 16 16: 35 17: 10
10: 36 10: 55 11: 30 16: 22 16: 41 17: 16
10: 43 11: 02 11: 37 16: 28 16: 47 17: 22
10: 50 11: 09 11: 44 16: 34 16: 53 17: 28
10: 57 11: 16 11: 51 16: 40 16: 59 17: 34

កាលវិភាគបន្ទាត់តុលាការ Cournouse

តុលាការ អាល់អាដាឌីនត្រឡប់ តុលាការ អាល់អាដាឌីនត្រឡប់ តុលាការ អាល់អាដាឌីនត្រឡប់
6.00 6.25 11.40 12.05 17.10 17.35
6.10 6.35 11.50 12.15 17.20 17.45
6.20 6.45 12.00 12.25 17.30 17.55
6.30 6.55 12.10 12.35 17.40 18.05
6.40 7.05 12.20 12.45 17.50 18.15
6.50 7.15 12.30 12.55 18.00 18.25
7.00 7.25 12.40 13.05 18.10 18.35
7.08 7.33 12.50 13.15 18.20 18.45
7.16 7.41 13.00 13.25 18.30 18.55
7.24 7.49 13.10 13.35 18.40 19.05
7.32 7.57 13.20 13.45 18.50 19.15
7.40 8.05 13.30 13.55 19.00 19.25
7.50 8.15 13.40 14.05 19.10 19.35
8.00 8.25 13.50 14.15 19.20 19.45
8.10 8.35 14.00 14.25 19.30 19.55
8.20 8.45 14.10 14.35 19.40 20.05
8.30 8.55 14.20 14.45 19.50 20.15
8.40 9.05 14.30 14.55 20.00 20.25
8.50 9.15 14.40 15.05 20.15 20.40
9.00 9.25 14.50 15.15 20.30 20.55
9.10 9.35 15.00 15.25 20.45 21.10
9.20 9.45 15.10 15.35 21.00 21.25
9.30 9.55 15.18 15.43 21.15 21.40
9.40 10.05 15.26 15.51 21.30 21.55
9.50 10.15 15.34 15.59 21.45 22.10
10.00 10.25 15.42 16.07 22.00 22.25
10.10 10.35 15.50 16.15 22.15 22.40
10.20 10.45 15.58 16.23 22.30 22.55
10.30 10.55 16.06 16.31 22.45 23.10
10.40 11.05 16.14 16.39 23.00 23.25
10.50 11.15 16.22 16.47 23.15 23.40
11.00 11.25 16.30 16.55 23.30 23.55
11.10 11.35 16.40 17.05 23.45 0.10
11.20 11.45 16.50 17.15 0.00 0.25
11.30 11.55 17.00 17.25

តារាងតំលៃចុងសប្តាហ៍របស់ Konya

តុលាការ អាល់អាដាឌីនត្រឡប់ តុលាការ អាល់អាដាឌីនត្រឡប់ តុលាការ អាល់អាដាឌីនត្រឡប់
06: 00 06: 25 11: 48 12: 13 17: 36 18: 01
06: 12 06: 37 12: 00 12: 25 17: 48 18: 13
06: 24 06: 49 12: 12 12: 37 18: 00 18: 25
06: 36 07: 01 12: 24 12: 49 18: 12 18: 37
06: 48 07: 13 12: 36 13: 01 18: 24 18: 49
07: 00 07: 25 12: 48 13: 13 18: 36 19: 01
07: 12 07: 37 13: 00 13: 25 18: 48 19: 13
07: 24 07: 49 13: 12 13: 37 19: 00 19: 25
07: 36 08: 01 13: 24 13: 49 19: 12 19: 37
07: 48 08: 13 13: 36 14: 01 19: 24 19: 49
08: 00 08: 25 13: 48 14: 13 19: 36 20: 01
08: 12 08: 37 14: 00 14: 25 19: 48 20: 13
08: 24 08: 49 14: 12 14: 37 20: 00 20: 25
08: 36 09: 01 14: 24 14: 49 20: 15 20: 40
08: 48 09: 13 14: 36 15: 01 20: 30 20: 55
09: 00 09: 25 14: 48 15: 13 20: 45 21: 10
09: 12 09: 37 15: 00 15: 25 21: 00 21: 25
09: 24 09: 49 15: 12 15: 37 21: 15 21: 40
09: 36 10: 01 15: 24 15: 49 21: 30 21: 55
09: 48 10: 13 15: 36 16: 01 21: 45 22: 10
10: 00 10: 25 15: 48 16: 13 22: 00 22: 25
10: 12 10: 37 16: 00 16: 25 22: 15 22: 40
10: 24 10: 49 16: 12 16: 37 22: 30 22: 55
10: 36 11: 01 16: 24 16: 49 22: 45 23: 10
10: 48 11: 13 16: 36 17: 01 23: 00 23: 25
11: 00 11: 25 16: 48 17: 13 23: 15 23: 40
11: 12 11: 37 17: 00 17: 25 23: 30 23: 55
11: 24 11: 49 17: 12 17: 37 23: 45 00: 10
11: 36 12: 01 17: 24 17: 49 00: 00 00: 25

ព័ត៌មានបន្ទាត់របស់លោកត្រាំត្រាំ

មួក ផ្លូវ ការបើក ប្រវែង (គីឡូម៉ែត្រ) ចំនួនស្តុប។
1 Alaaddin - សាកលវិទ្យាល័យ Selcuk ។ 1999 36.7 35
2 Alaaddin - តុលាការ។ 2015 4.4 9

ខ្សែទី 1៖ ស្ថានីយ៍រថភ្លើងសកលវិទ្យាល័យអាឡាដាលីនសេឡឹក។

 1. មជ្ឈមណ្ឌលចលនាអេស។ អេ។ អិម។ អេស។ អេ។ អេ។ ទី ៤ និងទី ២ ។
 2. ស្ថានីយ៍វិហារអ៊ិស្លាម T2 Kayalar ។
 3. T3 បូស្នៀនិងហឺហ្សេហ្គូវីណាបញ្ឈប់។
 4. ស្ពានស្តុបអេសអិមប៊ូហ្ស៊ូស៊ូបាស៊ី។
 5. ផ្លូវស្តុបអេសអិមអេសអ័ររ៉ាត់ត្រាត។
 6. ស្ថានីយ៍រីស៊្រីរីស៊ីភីរីរីស។
 7. ស្តុបស្តុបអេសអិមអរ។
 8. ឧទ្យានជប៉ុនស្តុនស៊ីធីអិមស្តុប។
 9. ឈប់បោះពុម្ពព្រីនធីអេស។
 10. ស្ថានីយ៍ T10 MTA ។
 11. T11 Apple Hamdi Stop ។
 12. ស្ថានីយ៍ T12 MEDAŞ។
 13. មជ្ឍមណ្ឌលចលនារថយន្តក្រុងអេធី។ អេ។ អិម។ អេស។ អេ
 14. ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុង T14 ។
 15. T15 Erenkaya Cad ។ បញ្ឈប់
 16. ស្តុនស្តុបប៊្លុនណារៀបញ្ឈប់។
 17. ស្ថានីយ៍ស៊ុលតង់សានធីធីអេចអេច។
 18. T18 បញ្ឈប់ការរៀបចំឧស្សាហកម្មដំបូង។
 19. ស្តុបវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាអេសអិច។
 20. ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈអេស។ ធី។ អេស។ អេស។ អេ
 21. ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈស៊ីធីស៊ីធីស៊ីធីធីធីស៊ី។
 22. ស្ថានីយ៍រថភ្លើងអេធី។ អេច។ អេស។ អិល
 23. ស្ថានីយ៍រថភ្លើង T23 ។
 24. ស្តុបឧស្សាហកម្មចាស់ស្តុបអេសអិម។
 25. ស្ថានីយ៍រថភ្លើង T25 Kunduracilar ។
 26. ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈ T26 គូលែន។
 27. ស្ថានីយ៍រថភ្លើង T27 Nalçacı។
 28. ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងស៊ីធីអិច។
 29. ស្ថានីយ៍រថភ្លើង T29 Kültürpark។
 30. ស្ថានីយ៍រថភ្លើង T30 ហ្សាហ្សា។
 31. ស្ថានីយ៍រថភ្លើងអាល់ធីអេចអាឡាដាប៊ីន។
 32. ស្ថានីយ៍វេជ្ជសាស្ត្រ T32 មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តត្រាំ។
 33. ស្ថានីយ៍ច្បាប់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងត្រុមស៊ីធីអិច។
 34. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រអេស។ ធី។ អេស។ អេស។
 35. ស្ថានីយ៍រថភ្លើងវិស្វកម្ម T35 មហាវិទ្យាល័យ។

មួក 2: ស្ថានីយ៍រថភ្លើងអាលីលីយអាឡាបាឌីន។

 1. ស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្សាហ្សារ។
 2. ស្ថានីយ៍អាល់ឡាដាប៊ីនត្រាំ។
 3. ស្ថានីយ៍ត្រាំរដ្ឋាភិបាល។
 4. ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Mevlana Tram ។
 5. មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ Mevlana ស្ថានីយ៍រថភ្លើងត្រាំ។
 6. ស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្វីតឌីតឌីដឌីត្រា។
 7. មជ្ឈមណ្ឌលកីឡានិងសន្និបាតលោកត្រាំឈប់។
 8. ស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍ប្រេង Karsehir Caddesi Tram ។
 9. ស្ថានីយ៍រថភ្លើងអាលីលី។

តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាត្រាំត្រាំ។

ដោយសារតែការកើនឡើងថ្លៃដើមដោយសារតែការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈការសំរេចចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានកំណត់ថ្លៃឈ្នួលដែលត្រូវអនុវត្តលើកាតដៃដែលប្រើនៅក្នុងឡានក្រុងនិងរទេះសេះនិងកាតធនាគារដែលមិនអាចទាក់ទងបាន។ ដូច្នោះហើយថ្លៃសំបុត្របញ្ចុះតម្លៃនិងថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរ £ 1.55ដែលជាក្តារពេញដោយថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរ £ 2.10 ដូចដែលបានកំណត់ ការជាវបញ្ចុះតម្លៃគ្មានដែនកំណត់ប្រចាំខែត្រូវបានប្រើនៅលើលិខិតឆ្លងដែន 100 ជាមធ្យម ធ្វើដោយដៃ 90 TL, ការជាវពេញលេញគ្មានដែនកំណត់ប្រចាំខែ ធ្វើដោយដៃ 135 TL វាគឺជាការ។

តម្លៃដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយោងទៅតាមបទបញ្ជាថ្មីនៅក្នុង Konya មានដូចខាងក្រោម:

 • ការបញ្ចុះតម្លៃ Elkart៖ £ 1.55
 • ពេញអែលខេត៖ £ 2.10
 • មធ្យម 100 ត្រូវបានប្រើក្នុងការឡើងជិះ។ អតិថិជនបញ្ចុះតម្លៃឥតកំណត់ប្រចាំខែ Elkart: 90 TL ។
 • គ្មានដែនកំណត់ប្រចាំខែ។ អតិថិជនពេញលេញ Elkart: 135 TL ។

តាមសេចក្តីសំរេចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងកាតធនាគារដែលមិនទាក់ទងគ្នារបស់ធនាគារដែលគ្របដណ្តប់ដោយពិធីសារដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងទីក្រុងសឺនមេនថោនស៊ីធីនិងមជ្ឈមណ្ឌលកាតអន្តរធនាគារ (ប៊ីខេអេម) ។ ថ្លៃសំបុត្រមួយពាន់ 2.10 TL ។ ដូច។

ពេលវេលាកំណត់របស់លោកត្រាំត្រាំ។

ការបញ្ចាំងស្លាយនេះទាមទារ JavaScript ។

ផែនទីប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើង Konya ។

ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់