ថ្ងៃនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ៖ ១៧ មករា ១៩៣៣ ក្រសួងការពារជាតិ

ផ្លូវដែក
ផ្លូវដែក

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
17 ខែមករាក្រសួងការពារជាតិ 1933 បានជូនដំណឹងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាផ្លូវដែកមួយអាចត្រូវបានសាងសង់នៅរោងចក្រយោធាKırıkkaleនិង 7 February xNUMX km 1933 km ។ លំដាប់ផ្លូវដែក។
ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់