ថ្ងៃនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ៖ សន្និសីទផ្លូវដែកដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងគែរនៅថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៤៣

សន្និសិទផ្លូវរថភ្លើងបានរៀបចំឡើងនៅខែមករា
សន្និសិទផ្លូវរថភ្លើងបានរៀបចំឡើងនៅខែមករា

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
ខែមករា 20 1943 ផ្លូវដែកធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសិទក្រុង Cairo ប្រទេសតួកគីបានចូលរួម។
មនុស្ស 20 ខែមករា 1954 18 ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុរថភ្លើងនៅក្រុង Pozanti ។
ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់