សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 14 ខែកុម្ភៈ 1992 បណ្តុះបណ្តាលម៉ាឃីន

សព្វថ្ងៃនេះការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករខែកុម្ភៈ
សព្វថ្ងៃនេះការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករខែកុម្ភៈ

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
14 ខែកុម្ភៈ 1992 ម៉ាស៊ីនម៉ាសីនហ្វឹកហាត់ក្លែងបន្លំត្រូវបានគេដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។
ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់