ក្រសួងមហាផ្ទៃទិញជំនួយការសវនករចំនួន ១៥ រូប

ក្រសួង icis
ក្រសួង icis

បុគ្គលិកនឹងត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៃសវនកររងចំនួន ១៥ រូបនៃក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលទំនេរនៅក្នុងថ្នាក់សេវាកម្មរដ្ឋបាលទូទៅនៅក្នុងអង្គការកណ្តាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចន្លោះពីថ្ងៃទី ០៦-០៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុងអង់ការ៉ា។

លក្ខន្តិកៈទៅចូលរួមជាលើកដំបូងនៅក្នុងពិព័រណ៍ធម្មជាតិ


១ - ដើម្បីបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ (ក) នៃមាត្រា ៤៨ នៃច្បាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលលេខ ៦៥៧

២ - បានបញ្ចប់ផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាច្បាប់ព័ត៌មាននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋបាលដែលផ្តល់ការអប់រំកម្រិតឧត្តមយ៉ាងតិច ៤ ឆ្នាំឬស្ថាប័នអប់រំជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានសមភាពទទួលយកដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

៣ - មិនត្រូវមានអាយុលើសពីសាមសិប ៥ ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែមករានៃឆ្នាំដែលការប្រលងចូល (ផ្ទាល់មាត់) ត្រូវបានធ្វើឡើង (អ្នកដែលកើតក្រោយថ្ងៃទី ០១/០១/១៩៨៥)

៤ - ទទួលបានពិន្ទុ KPSS យ៉ាងតិច ៧០ រឺច្រើនជាងនេះពីÖអេស។ អេ។ អេ។ អេស ២០១៨-២០១៩ ជាមួយនឹងពិន្ទុនៃ“ ការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាធារណៈ KPSSP4” ដែលបេក្ខជន ៩០ នាក់មានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ (បេក្ខជន ៩០ នាក់មានពិន្ទុដូចគ្នានិងបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលមានពិន្ទុដូចគ្នា) ទទួល) ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចុចទីនេះ


ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់