គាំទ្រដល់សហករណ៍ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈពីទីក្រុងមេនសាស្យា

គាំទ្រដល់សហករណ៍ដែលផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ចូនទ្រង់ទ្រាយធំពីទីក្រុងម៉ានីសា
គាំទ្រដល់សហករណ៍ដែលផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ចូនទ្រង់ទ្រាយធំពីទីក្រុងម៉ានីសា

សាលាក្រុងមេនីសាដែលបាននិងកំពុងបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងវីរុសហ្សែនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមិនភ្លេចសហករណ៍ដែលផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការនេះ។ លោក Cengiz Ergünអភិបាលក្រុងម៉ានីសាបាននិយាយថា“ ៥ ភាគរយនៃសហករណ៍ទាំង ៣៤ ដែលកំពុងបម្រើការនៅទូទាំងខេត្តនឹងមិនអាចទទួលបាននៅក្នុងដំណើរការនេះទេ” ។ ខណៈពេលដែលយើងបានជួយពលរដ្ឋរបស់យើងឱ្យមានដំណើរប្រកបដោយសុខភាពល្អជាមួយនឹងការលាងចានដែលយើងធ្វើក្នុងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈយើងក៏បានចូលរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ពាណិជ្ជករសហករណ៍របស់យើងជាមួយនឹងការគាំទ្រនេះផងដែរ។


សាលាក្រុងមេនីសាដែលបានបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសដែលមានឥទ្ធិពលលើពិភពលោកទាំងមូលក៏បានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់សហករណ៍ដែលផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការនេះ។ អភិបាលក្រុងម៉ានីសាលោកស៊ីងហ្សីអ៊ែហ្គុនអភិបាលក្រុងម៉ានីសាដែលបានបញ្ជាក់ថាចំណែក ៥ ភាគរយដែលសាលាក្រុងបានទទួលពីសហករណ៍ចំនួន ៣៤ នៅទូទាំងខេត្តនឹងមិនត្រូវបានគេយកមកប្រើក្នុងគ្រាលំបាកនេះទេយើងបានធ្វើសកម្មភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិន។ យើងកំពុងប្រយុទ្ធ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះយើងអនុវត្តការរមាប់មគនៅចំណុចដែលត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដោយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីស្ថាប័នសាធារណៈរហូតដល់យានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។ ខណៈពេលដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងចានយ៉ាងសកម្មដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងយើងក៏បានចូលរួមវិភាគទានដល់សហករណ៍របស់យើងដែលផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈផងដែរ។ ក្នុងន័យនេះសាលាក្រុងនឹងមិនចូលរួមចំណែក ៥ ភាគរយពីសហករណ៍ទាំង ៣៤ នៅទូទាំងខេត្តឡើយ។


ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់