លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី turhan បានកំណត់ចំណុចចុងក្រោយនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់

លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី turhan បានកំណត់ចំណុចចុងក្រោយនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់

លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី turhan បានកំណត់ចំណុចចុងក្រោយនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់

លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី turhan បានកំណត់ចំណុចចុងក្រោយនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់


ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់