ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ឱសថការីនៅ Denizli

ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ឱសថការីនៅតាមសមុទ្រ
ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ឱសថការីនៅតាមសមុទ្រ

ក្រុងទីប្រជុំជនដេហ្សូលីដែលធ្វើឱ្យឡានក្រុងក្រុងមិនគិតថ្លៃសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលតស៊ូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាបាននាំមកនូវភាពងាយស្រួលដូចគ្នាដល់បុគ្គលិកឱសថការីនិងបុគ្គលិកឱសថការី។


បន្តចាត់វិធានការប្រឆាំងវីរុសកូរ៉ូណាដែលកំពុងសាយភាយពាសពេញពិភពលោកបន្ទាប់ពីការលេចចេញជារូបរាងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនទីក្រុងឌីហ្ស៊ីលីនៅតែបន្តការគាំទ្រដល់វិស័យសុខាភិបាលដែលបានខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះ។ ក្នុងបរិបទនេះសាលាក្រុងក្រុងដេហ្សីលីដែលបានផ្តល់ឡានក្រុងក្នុងក្រុងដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃបាននាំមកនូវភាពងាយស្រួលដូចគ្នាដល់ឱសថការីនិងឱសថការី។ ដូច្នោះហើយឱសថការីនិងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងឱសថស្ថាននឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីឡានក្រុងក្រុងដេហ្សូលីដោយមិនគិតថ្លៃនៅថ្ងៃពុធទី ២៥ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ ដោយមានអត្តសញ្ញាណរបស់អង្គជំនុំជម្រះឱសថការីដេហ្ស៊ីលី។

សារនៃការរួបរួមនិងរួមគ្នា

លោក Osman Zolan អភិបាលក្រុងក្រុង Denizli បានថ្លែងថាក្នុងនាមជាសាលាក្រុងពួកគេនៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ដើម្បីសុខភាពនិងសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ដោយបង្ហាញថានៅក្នុងដំណើរការដ៏រសើបនេះឧស្សាហកម្មថែទាំសុខភាពទាំងមូលនៅតែបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយលះបង់និងលះបង់។ "ប្រសិនបើយើងមានសាមគ្គីភាពនិងសាមគ្គីភាពយើងសង្ឃឹមថានឹងជៀសផុតពីការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន" ។

"ស្នាក់នៅផ្ទះ Denizli"

ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេបន្តចាត់វិធានការចាំបាច់ជាមួយស្ថាប័នទាំងអស់របស់រដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីហ្សូលបានណែនាំដល់ពលរដ្ឋរបស់គាត់កុំ ឲ្យ ចេញទៅក្រៅលើកលែងតែវាជាកាតព្វកិច្ច។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់ដែលបានកំណត់សម្រាប់ការការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសត្រូវតែអនុវត្តតាមយ៉ាងតឹងរឹងលោកប្រធានាធិបតី Osman Zolan បានមានប្រសាសន៍ថា“ សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាម័យអនាម័យនិងចំងាយផ្លូវ។


ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់