នាទីចុងក្រោយៈវិស្សមកាលសាលារៀនត្រូវបានពន្យារពេល ៣០.April.២០២០

ជំងឺឆ្លងមេរោគវិស្សមកាលសាលារៀន
ជំងឺឆ្លងមេរោគវិស្សមកាលសាលារៀន

ថ្លែងដោយផ្ទាល់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំជាតិ Ziya Selçukបានប្រកាសថារយៈពេលអប់រំនៅផ្ទះត្រូវបានពង្រីករហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា! សាលារៀនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគឆ្លងនិងត្រូវបានបិទនឹងនៅតែបិទរហូតដល់ចុងខែមេសារហូតដល់ការប្រកាសបន្ទាប់!ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក

ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់