ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ: 22 ឧសភា 1971 បន្ទាត់ទ្វេរដងអាណាកាកាយ៉ា

ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរគូ
ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរគូ

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
បន្ទាត់ទ្វេដង 22 May 1971 Ankara-Kayaşកំពុងដំណើរការ។
ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់