ក្រសួងអប់រំជាតិនឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាឆ្នាំ ១៩៩០

ក្រសួងអប់រំជាតិចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្រូ
ក្រសួងអប់រំជាតិចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្រូ

ក្រសួងអប់រំជាតិបានបញ្ជាក់ថាគ្រូចំនួន ១៩៩៩០ នាក់ដែលត្រូវជ្រើសរើសនឹងត្រូវជួលឱ្យធ្វើជាគ្រូជាប់កិច្ចសន្យានៅក្នុងក្រសួងដើម្បីធ្វើការនៅតាមសាខានិងខេត្តផ្សេងៗគ្នា។


ច្បាប់លេខ ៦៥៧ ស្តីពីមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលក្រឹត្យលេខ ៦៥២ គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការងាររបស់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាបទប្បញ្ញត្តិទូទៅស្តីពីការប្រឡងសម្រាប់ការតែងតាំងបុគ្គលិកលើកដំបូងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការងាររបស់គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យានាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលនិងបណ្តុះបណ្តាលនៃក្រសួងអប់រំជាតិ។ សេចក្តីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលេខ ៩ ចុះថ្ងៃទី ២០.០២.២០១៤ និងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនស្តីពីគោលការណ៍នៃការអានត្រូវបានរៀបចំស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមានក្នុងកាលវិភាគ។ បទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមានសុពលភាពសម្រាប់បញ្ហាដែលមិនមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស។

លក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់សម្រាប់បេក្ខជនគ្រូ

ដើម្បីបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ៤៨ នៃច្បាប់ស្តីពីមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលលេខ ៦៥៧

2. ដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋតួកគី (ពលរដ្ឋតួកគីនឹងមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើជាពលរដ្ឋតួកគីសម្រាប់សាធារណរដ្ឋទួរគីនៃកោះស៊ីពខាងជើង) ។

៣. ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានតំបន់ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលេខ ៩ ចុះថ្ងៃទី ២០.០២.២០១៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាអប់រំស្តីពីការកំណត់អ្នកដែលត្រូវតែងតាំងជាគ្រូបង្រៀន។

៤. បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតគរុកោសល្យឬកម្មវិធីសិក្សាគរុកោសល្យ / កម្មវិធីបង្កើតគរុកោសល្យអប់រំ / វិញ្ញាបនប័ត្រគរុកោសល្យអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមធ្យមសិក្សាដោយជោគជ័យដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលបង្កើតជាប្រភពនៃការបង្រៀននឹងមិនត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងវិស័យដែលមិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការឡើយ។

៥. សមភាពនៃស្ថាប័នឧត្តមសិក្សានិង / ឬឯកសារបង្កើតគរុកោសល្យរបស់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅបរទេសដោយនាយកក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមសិក្សាទៅស្ថាប័នឬកម្មវិធីឧត្តមសិក្សាក្នុងប្រទេស។

៦. ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី ៥០ ឡើងទៅលើប្រភេទពិន្ទុ (KPSSP6 និង KPSSP2018-KPSSP១២០) សម្រាប់តំបន់ដែលត្រូវចាត់តាំងក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាធារណៈដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ឬឆ្នាំ ២០១៩ ។

៧- មិនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឱ្យត្រូវបណ្តេញចេញពីការងារស៊ីវិលឬវិជ្ជាជីវៈបង្រៀន

៨- តែងតាំងជាគ្រូកិច្ចសន្យាក្រោមមាត្រា ៤ / ខនៃច្បាប់លេខ ៦៥៧; ទោះយ៉ាងណានៅពេលធ្វើការជាគ្រូកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារត្រូវបំពេញការរង់ចាំរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចុងក្រោយនៃពាក្យសុំទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាដែលបានបញ្ចប់។

៩. ដើម្បីនៅតែមិនធ្វើការជាគ្រូកិច្ចសន្យាក្នុងវិសាលភាពនៃមាត្រា ៤ / ខនៃច្បាប់លេខ ៦៥៧ ក្នុងក្រសួងរបស់យើងឬស្ថាប័ននិងអង្គការសាធារណៈណាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌនឹងត្រូវស្វែងរក។

ពាក្យសុំជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀននិងកាលបរិច្ឆេទ

  • កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលការអនុញ្ញាតិអោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងមុននិងការប្រឡងផ្ទាល់មាត់ថ្ងៃទី ១ ដល់ ១២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០
  • កាលបរិច្ឆេទប្រកាសជ្រើសរើសមជ្ឍមណ្ឌលប្រឡងសម្រាប់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុប ២២ មិថុនា ២០២០
  • ការប្រឡងផ្ទាល់មាត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៦ - ២៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០
  • កាលបរិច្ឆេទប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងផ្ទាល់មាត់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០
  • កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលការជ្រើសរើសការតែងតាំងថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០
  • សេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលលទ្ធផលថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចុចទីនេះជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់