សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត: 23 ឧសភា 1933 ជាមួយបន្ទាត់ Filyos -Eregli

filyos eregli line
filyos eregli line

សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
ជាមួយនឹងច្បាប់ដែលមានលេខ ២៣ ឧសភា ១៩២៧ ១០៤២ "ផ្លូវដែករដ្ឋនិងរដ្ឋបាលកំពង់ផែទូទៅ" ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ (អង្គការដែលជាស្នូលនៃ TCDD បច្ចុប្បន្ន។ )
23 ឧសភា 1933 បន្ទាត់ Filyos-Ereğliនៃការសាងសង់កំពង់ផែនៅលើច្បាប់ Eregl ។ ច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការនៃបន្ទាត់ Samsun-Çarşambaដោយ GDY បានចូលជាធរមាន។
ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់