ឌីស៊ីប្រសព្វបន្ធូរអារម្មណ៍

ប្រសព្វ dsi បន្ធូរអារម្មណ៍
ប្រសព្វ dsi បន្ធូរអារម្មណ៍

អភិបាលក្រុងខេសាយសៀរក្រុង Memduh Büyükkılıçបាននិយាយថាពួកគេបន្តការងាររបស់ពួកគេដែលបន្ធូរបន្ថយចរាចរណ៍និងបង្កើនភាពងាយស្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនដោយមិនបន្ថយល្បឿន។ បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅឯ DSI ប្រសព្វអភិបាលក្រុងBüyükkılıçក៏បានព្រមានដោយសារតែដង់ស៊ីតេយានយន្តនៅក្នុងចរាចរណ៍ Kayseri ។


អភិបាលក្រុង Metropolitan Dr. Memduh Büyükkılıçបានអនុវត្តការងារដែលបានអនុវត្តនៅអូសាម៉ាម៉ាសក្វុនសាបស៊ីធីអេសអាយអិនប្រសព្វ។ ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងសម្រួលចរាចរណ៍មួយផ្នែកនៅស្ថានីយ៍ DSI ប្រសព្វជាមួយនឹងការងារដែលបានធ្វើអភិបាលក្រុងBüyükkılıçនឹងពន្លឿនលំហូរចរាចរដោយយកបង្គោលពីរនៃប្រព័ន្ធ Rail Rail Catenary ទៅទីជម្រកកណ្ដាល” ។

ដោយបង្ហាញថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើការលើមហាវិថីនៅកណ្តាលទីក្រុងក្នុងកំឡុងពេលបម្រាមគោចររយៈពេល ៤ ថ្ងៃដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេល Eid al-Fitr លោកប្រធានាធិបតីBüyükkılıçបាននិយាយថាពួកគេនឹងបញ្ចប់ការធ្វើផ្លូវក្រាលក្រួសនៃផ្លូវដែលពាក់នៅកណ្តាលដោយមិនរារាំងចរាចរណ៍។ លោកអភិបាលក្រុងBüyükkılıçដែលក៏បានធ្វើការព្រមានដោយសារតែដង់ស៊ីតេនៃយានយន្តនៅតាមដងផ្លូវបានសង្កត់ធ្ងន់ម្តងទៀតថាលោកគួរតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើចាំបាច់។ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់