រីករាយទិវាពលកម្ម ១ ឧសភាទិវារថភ្លើងនិងសាមគ្គី

រីករាយថ្ងៃពលកម្មនិងសាមគ្គីភាពរបស់កម្មកររថភ្លើង
រីករាយថ្ងៃពលកម្មនិងសាមគ្គីភាពរបស់កម្មកររថភ្លើង

សង្ឃឹមថានឹងវិលត្រឡប់មកថ្ងៃនេះយើងនឹក។ ពួកគេគឺជាវីរបុរសពិតប្រាកដរបស់កម្មករផ្លូវដែកនេះទទួលយកថ្ងៃនិងយប់សម្រាប់តួកគី! យើងសូមអរគុណដល់បុគ្គលិកផ្លូវដែករបស់យើងដែលបានពង្រឹងកម្លាំងរបស់យើងអស់រយៈពេល ១៦៤ ឆ្នាំហើយសូមអបអរសាទរទិវាពលកម្មនិងសាមគ្គីភាព ១ ឧសភារបស់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់យើង។
ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់