ម៉ីនអាកាបាត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល TCDD និងជាអគ្គនាយករង

tcdd ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ។
tcdd ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ។

ផ្លូវដែករដ្ឋសាធារណរដ្ឋទួរគីដែលបានបើកនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលជំនួយការទូទៅនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃច្បាប់លេខ ២៣៣ ក្រិកស្តីពីដីនិងការកោតសរសើរ ៨ ។
ជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដំបូង

យោបល់