ការដេញថ្លៃ

ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធវិទ្យុគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដីធំទូលាយ

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Geniş Alan Kaplama Telsiz Sistemi Kurulumu İçin Malzeme Alımı İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. [បន្ថែម ... ​​]

ការដេញថ្លៃ TCDD និងលទ្ធផលដេញថ្លៃ។
ស្នើសុំ

សេចក្តីប្រកាស់ការស្នើសុំ: ការពង្រីកផ្លូវរវាងបន្ទាត់ Sivas-Kars Km595 + 300 Km595 + 600

Sivas-Kars Hattı Km595+300 Km595+600 Arasında Sivas Yapı İstasyonu İçerisindeki Yolun Uzatılması İşi T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Sivas-Kars Hattı Km595+300 [បន្ថែម ... ​​]

ស្នើសុំ

សេចក្តីប្រកាស់ការស្នើសុំ: ការបំលែងឧស្ម័នធម្មជាតិពីអាដឌីហ្គានិងផ្ទះ

Aydın Gar ve Lojmanların Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Aydın Gar ve Lojmanların Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması yapım [បន្ថែម ... ​​]

ស្នើសុំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីលទ្ធភាពទិញដូរ: ការផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័នធម្មជាតិនៃសិក្ខាសាលាថែទាំHalkapınar Loko

Halkapınar Loko Bakım Atelyesi Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Halkapınar Loko Bakım Atelyesi Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması yapım [បន្ថែម ... ​​]

ការដេញថ្លៃ TCDD និងលទ្ធផលដេញថ្លៃ។
ស្នើសុំ
ស្នើសុំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធកម្មរៈរបាំងសុវត្ថិភាពនឹងត្រូវបានទិញ

Güvenlik Bariyerleri Satın Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 7 ADET KORUMASIZ HEMZEMİN GEÇİDİN KORUMALI HALE GETİRİLMESİ (BARİYER SÜRÜCÜSÜ, IŞIKLI-SESLİ HEMZEMİN [បន្ថែម ... ​​]

ស្នើសុំ

សេចក្តីប្រកាស់តំណាក់កាល: តំឡើងកំរិតកាកសំណល់ឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារមេកានិក

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mekanik Bariyerli Hemzemin Geçitlerin Elektrikli Bekçili Bariyerli Hale Dönüştürülmesi Montajı İşi İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler [បន្ថែម ... ​​]

ស្នើសុំ
ស្នើសុំ

សេចក្តីជូនដំណឹងដេញថ្លៃ: ផ្លូវដើរថ្មើរជើងនិងផ្លូវហាយវ៉េនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងរវាងខេនអានិងការ៉ាន

Konya-Karaman Arası Muhtelif Kilometrelerde Yaya Ve Karayolu Üstgeçidi Yaptırılacaktır TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Konya-Karaman Arası Muhtelif Kilometrelerde Yaya Ve Karayolu Üstgeçidi Düzenlemeleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 [បន្ថែម ... ​​]

ស្នើសុំ

សេចក្តីប្រកាស់ពីការស្នើសុំ: ការផ្លាស់ប្តូរនៃការគ្របដណ្តប់នៃសម្រាមសិក្ខាសាលា HRT និងទ្វារ

HRT ve Kapı Atölyelerinin Çatı Kaplamalarının Değişimi Yaptırılacaktır TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI HRT VE KAPI ATÖLYELERİNİN ÇATI KAPLAMALARININ DEĞİŞİMİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 [បន្ថែម ... ​​]

ស្នើសុំ

សេចក្តីជូនដំណឹងដេញថ្លៃ: ប្រេងឥន្ធនៈនឹងត្រូវបានទិញ (TÜDEMSAŞ)

Akaryakıt Satın Alınacaktır TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. (TÜDEMSAŞ) AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler [បន្ថែម ... ​​]