មូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ការសហការថ្មីក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងអាកាសចរណ៍
16 Bursa

BASDEC នៅចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ការសហការថ្មីក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងអាកាសចរណ៍

ក្រុមអ្នកការពារអវកាសនិងអាកាសចរណ៍ Bursa Bursa (BASDEC) ដែលប្រតិបត្តិការក្រោមដំបូលសភាពាណិជ្ជកម្មសភាពាណិជ្ជកម្ម Bursa ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Manchester, Coventry, Oxford និងទីក្រុង London នៃនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេស។ [បន្ថែម ... ​​]