កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍

«ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានអនុម័ត។

កិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខតាមអ៊ិនធឺណែត

ខែកុម្ភៈ 18 @ 08: 00 - ខែកុម្ភៈ 19 @ 17: 00


លម្អិត

ចាប់ផ្តើម:
ខែកុម្ភៈ 18 @ 08: 00
បញ្ចប់:
ខែកុម្ភៈ 19 @ 17: 00
ប្រភេទសកម្មភាព:
វេបសាយ:
https://www.railcybersecurity.com/

កន្លែង

RayHaber
យុត្តិធម៌ម៉ា។ Anadolu cad ។ អគារ Megapol ជាមួយទង់ជាតិ 41 / 81
អ៊ីហ្សីម, អ៊ីហ្សីម 35530 Türkiye
ទូរស័ព្ទ:
+ + 90 232 7000729
វេបសាយ:
https://rayhaber.com

អ្នករៀបចំ

RayHaber
ទូរស័ព្ទ:
+ + 90 232 7000729
អ៊ីម៉ែល:
iletisim@rayhaber.co ខ្ញុំ
វេបសាយ:
https://rayhaber.com


ស្វែងរកព័ត៌មានផ្លូវដែក